Dokumentem potwierdzającym sprzedaż towarów bądź usług jest paragon fiskalny. Czasami zdarza się, że dokonane zostanie złe zaewidencjonowanie, bądź towar, który sprzedaliśmy zostanie zwrócony. W takiej sytuacji przepisy jasno określają zasady dokonywania korekt.

Payment

W przypadku, gdy korekta wynika z popełnienia pomyłki podczas ewidencji sprzedaży, według art. 3 ust. 5 rozporządzenia w sprawie kas, należy ją niezwłocznie dokonać poprzez ujęcie w odrębnej ewidencji błędnej sprzedaży w kwocie brutto oraz wartości podatku VAT, a także należy krótko opisać przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki oraz dołączyć oryginalny paragon fiskalny.

Jeśli pomyłka złej ewidencji sprzedaży jest spowodowana błędnym naliczeniem stawki VAT sytuacja wygląda nieco inaczej. Jeśli naliczony zostanie za niski podatek, jesteśmy zobowiązani do jego korekty oraz zapłacenia brakującej kwoty. Natomiast, gdy naliczona stawka VAT jest zbyt wysoka, korekta nie jest możliwa. Związane jest to z przeniesieniem obowiązku zapłacenia podatku na nabywcę.

Korekty zwrotu towaru lub uznania reklamacji,skutkujące zwrotem całości lub części zapłaty, zgodnie z art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kas, powinny zawierać: datę sprzedaży, nazwę towaru lub usługi i ewentualny opis pozwalający na ich jednoznaczną identyfikację, termin dokonania zwrotu lub reklamacji, dokument potwierdzający sprzedaż oraz protokół potwierdzający przyjęcie zwrotu towaru lub reklamacji podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.Kwoty powinny być wyrażone w wartościach brutto.

Opracowała Joanna Rejmak

Źródło:
http://www.gofin.pl/podatki/17,2,62,151889,korygowanie-sprzedazy-zaewidencjonowanej-w-kasie.html
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących