Darowizna – jest to umowa, na podstawie której, darczyńca ma możliwość przysporzenia korzyści materialnej osobie obdarowanej. Darować można każdą rzecz, nie ma ograniczeń, może to być nieruchomość, ruchomość, a także pieniądze. Ważne, aby można było określić wartość darowizny.  W przekazaniu stronami są darczyńca i obdarowany. Zarówno po jednej jak i po drugiej stronie, może być więcej niż jedna osoba.

Spółki mają możliwość odliczenia darowizny w kosztach, lecz spełnione muszą być pewne warunki.
Przede wszystkim, spółka musi wykazywać dochód . W przypadku straty, niedozwolone jest odliczenie darowizny. Wielkość osiągniętego przychodu ma także wpływ na wielkość darowizny, ponieważ nie może ona przekroczyć 10% dochodu przedsiębiorstwa obdarowującego. Ponadto, aby odliczyć darowiznę od dochodu, musi być ona przeznaczona na cele uwzględnione w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom wymienionym  w art. 3 ust 2 i 3 tej ustawy, czyli na takie jak m.in. ochrona i promocja zdrowia, bądź na cele kultu religijnego. Jeśli spółka decyduje się na przekazanie darowizny kilku organizacjom, to ich łączna wartość także nie może przekroczyć 10% dochodu spółki. Odliczenia można dokonać, jeśli wysokość darowizny jest potwierdzona dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku formy innej niż pieniężna- dokumentem potwierdzającym wartość darowizny i oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Oświadczenie składane przez darczyńcę powinno być w formie aktu notarialnego. Ze strony obdarowanego nie ma konkretnych wymogów co do formy udokumentowania. Dodatkowo, jeśli darowizną jest nieruchomość- konieczne jest sporządzenie umowy przez notariusza. W przeciwnym razie, jest ona nieważna.

Co powinno znaleźć się w umowach?
Istotne, aby dokładnie określić darczyńcę, osobę obdarowaną oraz przedmiot darowizny. Kluczowe jest, że przedmiot był własnością darczyńcy. W umowie obdarowujący zobowiązuje się do przekazania darowizny, natomiast obdarowywany do jej przyjęcia. Dodatkowo warto wskazać miejsce i datę sporządzenia umowy.

źródło: infor.pl