Przedsiębiorca, będący czynnym płatnikiem podatku VAT, ma prawo do pomniejszenia VAT-u od sprzedaży o VAT od zakupów, zatem dokonuje zakupów po cenach netto. Kiedy tracimy prawo do odliczenia podatku VAT?

Kiedy mamy do czynienia z fakturą fikcyjną

Faktury to dokumenty odnoszące się do realnie dokonanej transakcji i wskazujące na strony transakcji faktycznie w niej uczestniczące. Faktura dokumentująca czynność, która w rzeczywistości się nie odbyła to tzw. faktura fikcyjna. Taki dokument nie daje prawa do odliczenia podatku naliczonego. Nie dotyczy to faktury wystawionej z błędem, którą podatnik może poprawić wystawiając notę korygującą.

Nieświadoma transakcja z podmiotem nieistniejącym

Jak wynika z art. 88 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT, faktury nie stanowią podstawy do zwrotu podatku naliczonego
w przypadku, gdy zostały one wystawione przez podmiot nieistniejący.

Za podmiot nieistniejący uznaje się firmę, która nie działa w charakterze czynnego podatnika VAT, nie jest prawidłowo zarejestrowana lub opiera się na danych nieaktualnych.

Przedsiębiorca traci możliwość odliczenia podatku VAT jedynie w sytuacji, gdy ma świadomość iż transakcja, w której bierze udział wiąże się z przestępstwem podatkowym i organy podatkowe są w stanie to udowodnić. Jeżeli nabywca otrzymał prawidłowo wystawioną fakturę i towar, to organy podatkowe nie mają podstaw, by pozbawić go prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Faktury stwierdzające czynności niezgodne z rzeczywistością

Zgodnie z Art. 88 ust. 3a pkt 4 ustawy o VAT faktury lub dokumenty celne:

a) stwierdzające czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności,

b) podające kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,

c) potwierdzające czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego
(Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) – w części dotyczącej tych czynności,

nie dają nabywcy prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Przedsiębiorca traci możliwość odliczenia podatku VAT jedynie w sytuacji, gdy świadomie uczestniczył w oszustwie podatkowym. Jeżeli organy podatkowe nie są w stanie udowodnić złej wiary podatnika, nie mogą zakwestionować jego prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Opracowała: Ewa Małkowska

Źródła: ksiegowosc.infor.pl
bankier.pl