Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najchętniej wybieraną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Istnieją trzy formy rejestracji takiej spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym: listownie, elektronicznie, bądź bezpośrednio w sądzie. Swoją spółkę można zgłosić w pięciu krokach.

Krok 1 Zawarcie umowy między wspólnikami.

Spółkę z o.o. utworzyć może jedna lub więcej osób prawnie dopuszczalnych.
Aby zarejestrować taką spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym, konieczne jest podpisanie umowy między wspólnikami. Powinna ona zawierać szczegółowe informacje dotyczące określonych świadczeń w spółce, wysokość kapitału zakładowego, siedziby spółki, przedmiotu działania, ilości oraz wartości nominalnej udziałów przypadających na poszczególnych wspólników.

Krok 2 Wprowadzenie przez wspólników wkładów na pokrycie kapitału

Do założenia spółki z o.o. konieczne jest posiadanie kapitału w minimalnej wysokości 5000zł.

Krok 3 Powołanie zarządu

Konieczne jest powołanie zarządu, jako organu reprezentującego spółkę, którego zadaniem jest także prowadzenie jej spraw. Od 15 sierpnia 2018 roku wprowadzona została nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, która mówi o obowiązku podania adresu do doręczeń.

Krok 4 Jeśli wymaga tego ustawa lub umowa spółki, konieczne jest ustanowienie organu nadzorczego

W sytuacji, gdy kapitał spółki przewyższa 500 000 zł, liczba wspólników- 25 osób, to konieczne jest ustanowienie rady nadzorczej, bądź komisji rewizyjnej.

Krok 5 Zgłoszenie spółki do KRS

Po podpisaniu umowy i spełnieniu wszystkich wyżej wymienionych wymogów, założyciel spółki ma maksymalnie 6 miesięcy od daty podpisania umowy, na zgłoszenie chęci rejestracji. Do takiego zgłoszenia służy druk KRS-W3, natomiast konieczne jest załączenie także niezbędnej dokumentacji. Mowa o druku KRS-WE, w którym zawarta jest informacja o wspólnikach, KRS-WM- dane o przedmiocie działalności, KRS-WK- informacje o osobach uprawnionych do reprezentacji spółki. Oprócz wyżej wymienionych druków, należy także złożyć umowę zawartą między wspólnikami, dokument potwierdzający pokrycie w całości obowiązkowego kapitału pozwalającego na założenie spółki z o.o., listę wspólników wraz z podpisami wszystkich członków zarządu, wzory podpisów członków organu reprezentującego spółkę wraz z poświadczeniem notarialnym lub sądowym, a także potwierdzenie dokonania opłaty za wpis do Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz opłaty sądowej. Jeśli spółka jest zgłaszana po raz pierwszy, konieczne jest załączenie drugiego egzemplarza umowy oraz oświadczenia, o posiadaniu prawa do lokalu lub nieruchomości, w którym znajduje się siedziba spółki.

Zakładając spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, należy liczyć się także z kilkoma dodatkowymi aspektami. Niezbędne do prawidłowego funkcjonowania firmy, będzie założenie odrębnego konta bankowego, co będzie stanowiło dodatkowe ułatwienie. Należy pamiętać, aby uzyskany numer REGO uzupełnić we wniosku NIP-2. Ponadto konieczna będzie rejestracja spółki, jako podatnik VAT, co wiąże się z odprowadzaniem podatku od towarów i usług. Po tej rejestracji należy poinformować urząd skarbowy o wybranej formie opodatkowania.

Po wykonaniu wszystkich kroków, bez obaw można prowadzić działalność swojej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Opracowała: Julia Mezgier

Źródła:
https://www.biznes.gov.pl
https://rejestracjaspolkizoo.pl/