Z racji Świąt Wielkanocnych pracownicy, zarówno obecni jak i byli, otrzymują często od swoich pracodawców dodatkowe świadczenia. Mają one różną formę – od pieniężnej, poprzez bony, talony, czy też paczki i inne świadczenia rzeczowe. Świadczenia te mogą być finansowane z różnych środków.  

Sposób finansowania 

Są dwie możliwości finansowania takich świadczeń, pracodawca może wykorzystać: 

  • środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 
  • środki obrotowe firmy 

W sytuacji, gdy w jednostce prowadzony jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pracodawca podejmuje decyzję z jakich środków świadczenia wielkanocne zostaną sfinansowane. Należy przy tym pamiętać, iż środki z ZFŚS mogą być przeznaczane wyłącznie na działalność o charakterze socjalnym, która według przepisów (Ustawa o ZFŚS Dz. U. z 2018 r. poz. 1316 ze zm.) uzależniona jest od sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej osób uprawnionych a zasady przyznawania takich świadczeń powinny być ujęte w regulaminie funduszu. 

Opodatkowanie 

Świadczenie wielkanocne stanowi pracowniczy przychód ze stosunku pracy i w zależności od sposobu finansowania oraz wysokości, może podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub też w całości lub części korzystać ze zwolnienia.  

W sytuacji, gdy świadczenie wielkanocne finansowane jest ze środków obrotowych firmy to przychód ten w całości podlega opodatkowaniu. 

Jeżeli świadczenie wielkanocne wypłacane jest w całości w ramach działalności socjalnej ze środków ZFŚS, podlega zwolnieniu przedmiotowemu do kwoty łącznie (wraz z innymi świadczeniami otrzymanymi w ramach funduszu) nie przekraczającej w roku podatkowym 1000zł. Z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o pdof (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.) zgodnie z którym bonów, talonów i innych znaków, uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi, nie zalicza się do świadczeń rzeczowych, zatem podlegają one opodatkowaniu bez względu na kwotę oraz sposób finansowania.  

Składki ZUS 

Przychód w postaci wielkanocnego świadczenia może być również zwolniony ze składek ZUS. Dotyczy to świadczenia otrzymanego w ramach ZFŚS bez względu na jego wartość. Oskładkowaniu podlega natomiast omawiane świadczenie, gdy zostanie sfinansowane ze środków obrotowych firmy.  

Świadczenie dla byłych pracowników 

Jeżeli świadczenie wielkanocne pracodawca przekaże również byłym pracownikom – emerytom i rencistom, jako przychód z innych źródeł może być ono zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wolne od podatku dochodowego będą świadczenia nieprzekraczające łącznej kwoty 3000zł (art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o pdof) zarówno jeżeli zostały sfinansowane ze środków z ZFŚS jak i środków obrotowych firmy. Nadwyżka ponad podaną kwotę podlega opodatkowaniu, zatem pracodawca musi od niej pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% (art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdof). 

Świadczenia dla byłych pracowników, po ustaniu stosunku pracy nie podlegają oskładkowaniu. 

 Ewa Małkowska

Źródła:
Ustawa o ZFŚS Dz. U. z 2018 r. poz. 1316 ze zm.
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.)
2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1949)
art. 81 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.)
Paszkowska, Ujęcie w księgach świadczeń wielkanocnych dla pracowników, Gazeta Podatkowa nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019