Porady księgowe

Jaka jest najkorzystniejsza forma prowadzenia działalności gospodarczej? Czy lepiej prowadzić księgowość uproszczoną, czy pełną? Kiedy można odliczyć VAT, jak założyć firmę i jak prawidłowo rozliczyć się z urzędem skarbowym? To tylko niektóre z pytań, na które odpowiedzi znajdą Państwo w poradach księgowych przygotowanych przez nasze Biuro Rachunkowe. Oprócz udzielania rzetelnych porad świadczymy również usługi z zakresu obsługi kadrowo-płacowej czy prowadzenia księgowości dla przedsiębiorców nie tylko z Gdańska, ale i z całego Trójmiasta oraz okolic.

Zmiana formy prawnej działalności

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest do pewnego etapu opłacalną formą prowadzenia działalności. Kiedy jednak działalność rozwija się dynamicznie, a zatem zwiększają się obroty i skala prowadzonych interesów, dalsze prowadzenie firmy w takiej formie może stanowić duże ryzyko. Jako jednoosobowa działalność odpowiadamy przecież całym swoim majątkiem za jej zobowiązania.

Zmiana formy prawnej działalności w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej może polegać na  przekształceniu jej w spółkę cywilną, spółkę osobową lub spółkę kapitałową.

Istnieje kilka sposobów aby tego dokonać:

Wniesienie jednoosobowej działalności gospodarczej aportem do spółki cywilnej lub osobowej
Jest to najkorzystniejszy sposób z podatkowego punktu widzenia. Likwidując jednoosobową działalność, a później zakładając nową spółkę trzeba sporządzić spis z natury i zapłacić od niego VAT(na podstawie art. 14 ustawy o VAT). Można tego uniknąć zakładając spółkę osobową jeszcze przed likwidacją działalności a następnie wnosząc aportem swoje dotychczasowe przedsiębiorstwo (w rozumieniu art. 551 k.c). Wniesienie aportu rzeczowego do spółki prawa handlowego lub cywilnego jest zwolnione od VAT. Zatem jeśli poprzez aport do spółki przechodzi majątek, przy którego nabyciu przedsiębiorca korzystał z odliczenia VAT, należy dokonać korekty odliczonego wcześniej podatku naliczonego.
Jedynym podatkiem jaki przedsiębiorca będzie musiał w takim przypadku zapłacić to podatek PCC (od czynności cywilnoprawnych).

Dane identyfikacyjne jak NIP i nazwa nie przechodzą na nową spółkę. W trakcie oczekiwania na nowy NIP należy okresowo wstrzymać sprzedaż. Aby móc wykorzystywać używane wcześniej kasy rejestrujące należy odczytać , z udziałem pracownika urzędu skarbowego, zawartość pamięci kasy, a następnie dokonać jej wymiany.

Przy amortyzacji środków trwałych, przeniesionych do spółki, należy uwzględnić ich dotychczasową amortyzację.

Likwidacja działalności gospodarczej, a następnie założenie nowej spółki
Likwidacja działalności gospodarczej wiąże się, ze wcześniej wspomnianym, spisem z natury oraz opłaceniem związanego z nim podatku VAT. W tym przypadku przedsiębiorca musi opodatkować dochód uzyskany za odpłatne zbycie majątku firmy. Przedsiębiorca przystępuje do zakładania spółki dopiero po zakończeniu działalności i wyrejestrowaniu się z odpowiednich urzędów i instytucji.

Sprzedaż działalności na rzecz istniejącej już spółki
Do spółki, która posiada osobowość prawną, przenosi się składniki majątku działalności (m.in. nazwa firmy, urządzenia, materiały, towary, prawa własności oraz prawa rzeczowe). Po sprzedaniu majątku następuje wyrejestrowanie działalności, a przedsiębiorca może wstąpić do spółki jako wspólnik. Jeśli osoba, która sprzedała firmę, zdecyduje się na wejście do spółki, która ją odkupiła, środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży przedsiębiorstwa może wnieść do spółki jako wkład własny.

Rozwiązanie to będzie zwolnione z podatku VAT, jednak wystąpi obowiązek zapłacenia podatku dochodowego od sprzedanych spółce elementów majątku.

Opracowała: Ewa Małkowska

Źródła:
www.biznes-firma.pl
poradnikprzedsiebiorcy.pl

Co grozi za nieprzekazanie ewidencji VAT w formie JPK?

Według Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny to zbiór danych, tworzony z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierających informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ i format umożliwiający jego łatwe przetwarzanie. Przekazywane są co miesiąc w terminie do 25. dnia miesiąca następującego do kolejnym miesiącu bądź na żądanie organu państwowego. Celem ich wprowadzenia w 2016 roku było „skrócenie czasu wykonywania czynności, zmniejszenie uciążliwości oraz ograniczenie kosztów” związanych z przekazywaniem przez podatników informacji do organów podatkowych.

Przekazanie JPK jest obowiązkiem podatkowym, co oznacza że nieprzekazanie ich jest karalne. Może zostać uznane za wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe. Kwalifikacja czynu zależy od okoliczności sprawy. Przestępstwo skarbowe karane jest grzywną od 10 do 120 stawek dziennych (stawka dzienna nie może być niższa niż 1/30 części minimalnego wynagrodzenia za pracę ani przekraczać jej czterystukrotności), natomiast za wykroczenie skarbowe grozi grzywna od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnej pensji. Karą grzywny obciążany jest kierownik jednostki, natomiast odpowiedzialność karną skarbową ponosi osoba zajmująca się sprawami finansowymi podatnika (np. pracownik, któremu zlecone zostało zadanie sporządzenia i złożenia dokumentu.

Wielu podatników nie jest przygotowanych do przesyłania ewidencji VAT w formie JPK. Istnieje możliwość odroczenia terminu ich przekazania. Wniosek o odroczenie należy złożyć przed upływem terminu. Dopuszczalne jest to w przypadkach uzasadnionych ważnymi pobudkami. Decyzja jest rozpatrywana indywidualnie, zależy od przedstawionych organowi podatkowemu argumentów.

Opracowała: Joanna Rejmak

Źródła:
www.mf.gov.pl
www.poradnikprzedsiebiorcy.pl
www.winienczyma.bn.org.pl

Adres firmy w biurze wynajmowanym na godziny

Podczas zakładania własnej działalności gospodarczej jedną ze spraw z tym związanych jest określenie adresu wykonywania działalności. Na rynku pojawia się coraz więcej ofert wynajmu pokoi biurowych na godziny. Jest to dobra opcja dla osób młodych oraz otwierających pierwszą działalność. Takie biura często są w pełni wyposażone oraz oferują m.in. obsługę IT co znacznie ułatwia funkcjonowanie firmy. Pozwalają również na dość szybką zmianę miejsca wykonywania działalności związaną przykładowo z przeprowadzką do innego miasta. Podejmując taką decyzję często zastanawiamy się jaki adres prowadzenia działalności podać we wniosku składanym do CEIDG.

Obecnie przy rejestracji firmy jesteśmy zobowiązani podać adres zamieszkania, głównego miejsca wykonywania działalności oraz adresy dodatkowych miejsc, o ile takie istnieją, a także adres do doręczeń. Musimy również posiadać dokument prawny określający tytuł do danej nieruchomości. Jednakże przy wniosku CEIDG-1 nie ma obowiązku ich dołączania. Takie rozwiązanie znacznie ułatwia założenie działalności.

W sytuacji wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, co do podanych adresów, przedsiębiorca jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów określających tytuł prawny do nieruchomości w ciągu 7 dni od daty doręczenia wezwania. Gdy termin ten nie zostanie zachowany, ustawodawca może nawet wykreślić działalność.

Opracowała: Joanna Rejmak

Źródła:
http://www.gofin.pl/firma/17,2,305,156694,adres-firmy-w-biurze-wynajmowanym-na-godziny.html
http://www.rp.pl/Komercyjne/307229918-Wynajem-biura-na-godziny.html#ap-1

Błędna ewidencja sprzedaży na kasie fiskalnej

Dokumentem potwierdzającym sprzedaż towarów bądź usług jest paragon fiskalny. Czasami zdarza się, że dokonane zostanie złe zaewidencjonowanie, bądź towar, który sprzedaliśmy zostanie zwrócony. W takiej sytuacji przepisy jasno określają zasady dokonywania korekt.

Payment

W przypadku, gdy korekta wynika z popełnienia pomyłki podczas ewidencji sprzedaży, według art. 3 ust. 5 rozporządzenia w sprawie kas, należy ją niezwłocznie dokonać poprzez ujęcie w odrębnej ewidencji błędnej sprzedaży w kwocie brutto oraz wartości podatku VAT, a także należy krótko opisać przyczyny i okoliczności popełnienia pomyłki oraz dołączyć oryginalny paragon fiskalny.

Jeśli pomyłka złej ewidencji sprzedaży jest spowodowana błędnym naliczeniem stawki VAT sytuacja wygląda nieco inaczej. Jeśli naliczony zostanie za niski podatek, jesteśmy zobowiązani do jego korekty oraz zapłacenia brakującej kwoty. Natomiast, gdy naliczona stawka VAT jest zbyt wysoka, korekta nie jest możliwa. Związane jest to z przeniesieniem obowiązku zapłacenia podatku na nabywcę.

Korekty zwrotu towaru lub uznania reklamacji,skutkujące zwrotem całości lub części zapłaty, zgodnie z art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kas, powinny zawierać: datę sprzedaży, nazwę towaru lub usługi i ewentualny opis pozwalający na ich jednoznaczną identyfikację, termin dokonania zwrotu lub reklamacji, dokument potwierdzający sprzedaż oraz protokół potwierdzający przyjęcie zwrotu towaru lub reklamacji podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.Kwoty powinny być wyrażone w wartościach brutto.

Opracowała Joanna Rejmak

Źródło:
http://www.gofin.pl/podatki/17,2,62,151889,korygowanie-sprzedazy-zaewidencjonowanej-w-kasie.html
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących

Czy można czuć się bezpiecznie w trakcie i po urlopie macierzyńskim?

Tak, kobieta w ciąży oraz w trakcie korzystania z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu adopcyjnego jest chroniona przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę. Są jednak wyjątki, a mianowicie upadłość lub likwidacja pracodawcy. Nasza umowa o pracę może być rozwiązana również w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających jej rozwiązanie z winy pracownicy. Należy pamiętać, że okres ochronny kończy się wraz z końcem urlopów związanych z macierzyństwem. Ale czy pracodawcy uda nam się bez problemu zwolnić młodą mamę lub tatę?

Po powrocie z urlopów związanych z macierzyństwem pracodawca teoretycznie może nas zwolnić. W praktyce wygląda to jednak nieco inaczej, gdyż takie działanie może być uznane przez Sąd Pracy za dyskryminacyjne. W przypadku gdy kobieta złoży pozew do Sądu Pracy to pracodawca ma obowiązek udowodnienia, że owo wypowiedzenie umowy o pracę jest uzasadnione i nie było związane z urlopem jaki przysługiwał kobiecie z uprawnień rodzicielskich związanych z macierzyństwem. Biorąc pod uwagę fakt, iż kobiety przez dłuższy czas nie było w pracy to podanie konkretnego powodu może okazać się niemożliwe. Likwidacja stanowiska jako przyczyna wypowiedzenia umowy też nie jest dobrym pomysłem, jeżeli pracodawca zatrudni inną osobę w to miejsce.

Pracodawca ma obowiązek dopuścić kobietę powracającą do pracy po okresie macierzyństwa do tej samej pracy. W przypadku, gdy nie jest to możliwe to ma obowiązek dopuszczenia jej do pracy na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed urlopem lub innym odpowiadającym jej kwalifikacjom zawodowym i za takie samo wynagrodzenie za pracę, jakie otrzymywałaby gdyby
z urlopu nie skorzystała.

W innej sytuacji jest kobieta powracająca z urlopu wychowawczego (czyli kobieta, która sprawuje opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 5). Przed zwolnieniem z pracy jest chroniona tylko gdy złoży do pracodawcy wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy, jednak wymiar ten nie może być niższy niż ½ etatu. Wystarczy więc złożyć wniosek o zmniejszenie wymiaru pracy do 0,9 etatu i kobieta jest chroniona przed zwolnieniem. Należy pamiętać, iż ochrona ta jest ważna przez 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Owy wniosek powinien być złożony do pracodawcy na dwa tygodnie przed rozpoczęciem pracy, a pracodawca ma obowiązek go uwzględnić. Oczywistym jest, że takie samo prawo przysługuje ojcom po urlopie „tacierzyńskim” jeśli uprzednio zostanie złożony wniosek o zmniejszenie wymiaru pracy. W gorszej sytuacji są kobiety, pracujące na ½ etatu przed rozpoczęciem urlopu wychowawczego. Nie mają one możliwości zmniejszenia wymiaru pracy, a co za tym idzie ochrony przed zwolnieniem. Chronione nie mają osoby, które uprzedzi pracodawca i wręczy wypowiedzenie zmieniające dotychczasowe godziny pracy i obniży je do połowy etatu.

Do skorzystania z urlopu wychowawczego w celu sprawowania opieki nad dzieckiem ma prawo pracownica legitymująca się co najmniej 6 miesięcznym stażem pracy. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z pracownicą wnioskującą o udzielenie urlopu wychowawczego od momentu złożenia wniosku do zakończenia urlopu. Taką samą ochroną jest objęty ojciec dziecka sprawujący osobistą opiekę nad dzieckiem.

Opracowała Alicja Machlik

Źródła: kadry.infor.pl

Fikcyjne faktury – czy możesz odliczyć VAT?

Przedsiębiorca, będący czynnym płatnikiem podatku VAT, ma prawo do pomniejszenia VAT-u od sprzedaży o VAT od zakupów, zatem dokonuje zakupów po cenach netto. Kiedy tracimy prawo do odliczenia podatku VAT?

Kiedy mamy do czynienia z fakturą fikcyjną

Faktury to dokumenty odnoszące się do realnie dokonanej transakcji i wskazujące na strony transakcji faktycznie w niej uczestniczące. Faktura dokumentująca czynność, która w rzeczywistości się nie odbyła to tzw. faktura fikcyjna. Taki dokument nie daje prawa do odliczenia podatku naliczonego. Nie dotyczy to faktury wystawionej z błędem, którą podatnik może poprawić wystawiając notę korygującą.

Nieświadoma transakcja z podmiotem nieistniejącym

Jak wynika z art. 88 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT, faktury nie stanowią podstawy do zwrotu podatku naliczonego
w przypadku, gdy zostały one wystawione przez podmiot nieistniejący.

Za podmiot nieistniejący uznaje się firmę, która nie działa w charakterze czynnego podatnika VAT, nie jest prawidłowo zarejestrowana lub opiera się na danych nieaktualnych.

Przedsiębiorca traci możliwość odliczenia podatku VAT jedynie w sytuacji, gdy ma świadomość iż transakcja, w której bierze udział wiąże się z przestępstwem podatkowym i organy podatkowe są w stanie to udowodnić. Jeżeli nabywca otrzymał prawidłowo wystawioną fakturę i towar, to organy podatkowe nie mają podstaw, by pozbawić go prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Faktury stwierdzające czynności niezgodne z rzeczywistością

Zgodnie z Art. 88 ust. 3a pkt 4 ustawy o VAT faktury lub dokumenty celne:

a) stwierdzające czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności,

b) podające kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,

c) potwierdzające czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego
(Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) – w części dotyczącej tych czynności,

nie dają nabywcy prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Przedsiębiorca traci możliwość odliczenia podatku VAT jedynie w sytuacji, gdy świadomie uczestniczył w oszustwie podatkowym. Jeżeli organy podatkowe nie są w stanie udowodnić złej wiary podatnika, nie mogą zakwestionować jego prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Opracowała: Ewa Małkowska

Źródła: ksiegowosc.infor.pl
bankier.pl

 

503 816 533

Biuro Rachunkowe Marta Janelt
ul. Konrada Leczkowa 24/8,
80-432 Gdańsk

kontakt@biuromj.pl